استان فارس - شهرستان لامرد - بلوار معلم - شرق پل توکلی - دانشگاه تابناک- تلفن:19-52730217-071 کدپستی:7434171284