مدیریت

اعضای هیأت مؤسس

سید علی هاشمی زاده

سید علی اصغر هاشمی شهیدی

دکتر سید محمود علوی

سید علی اکبر موسوی

غلامعباس زارعی

 دکتر جعفر قادری

 دکتر حمزه شکیب

محمود قدسیان

دکتر عبدالحمید خسروی

اعضای هيأت امناء

غلامعباس زارعی

سید علی اکبر موسوی

دکتر جعفر قادری

دکتر حسن نیلی احمد آبادی

عبدالحمید قائدی

 دکتر احمد افسری

 دکتر خلیل حاجی پور

کریم اسلاملوئیان

اعضای هيأت رئیسه

رئیس موسسه

عبدالامیر جرفی

معاونت آموزشي

سیدعلی اکبر موسوی

معاونت دانشجويي و فرهنگي

سید علی اکبر موسوی

معاونت اداري و مالي

غلامعباس زارعی

اعضای هيأت علمی

سید محمود علوی

عبدالامیر جرفی

پرسنل موسسه

رئسس مؤسسه

عبدالامیر جرفی

معاون اداری مالی

غلامعباس زارعی

معاون آموزشی

سید علی اکبر موسوی

معاون فرهنگی

سید علی اکبر موسوی

مدیر آموزش

سید ضیاءالدین موسوی

مدیر امور اداری ومالی

 جلال برزگر

مدیر امور دانش آموختگان

محمدرضا  نیک روش

کارشناس پژوهشی ( کتابخانه و IT )

محسن صفری

مدیر امور فرهنگی

جعفر برزگر

کارپرداز

عبدالرضا صفرپور

سرایدار نگهبان

سید فاضل موسوی

خدمات

حسین صفایی