تحصیلات تکمیلی

فرم های مربوطهفایل
انتخاب استاد راهنماکاربرگ1- انتخاب استاد راهنما
شیوه نگارش پایان نامهشیوه نگارش پایان نامه تابناک
انتخاب مشاورکاربرگ2- انتخاب مشاور
درخواست تمدید سنوات کارشناسیکاربرگ2-8- درخواست تمدید سنوات کارشناسی ارشد
شیوه اخذ واحد پایان نامه تا مرحله دفاعکاربرگ3- شیوه اخذ واحد پایان نامه تا مرحله دفاع از آن
پروپوزالکاربرگ4- پروپوزال
نظرات اصلاحی اعضای شورای تخصصیکاربرگ5- نظرات اصلاحی اعضا شورای تخصصی گروه
تصویب پایان نامه های ارشد در گروه آموزشیکاربرگ6-تصویب-پایان-نامه-ارشد-در-گروه-آموزشی
فرم تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلیکاربرگ7- فرم تصویب پروپزال در شورا
درخواست مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگ 9-درخواست مجوز دفاع از پایان نامه
داوری پایان نامهکاربرگ10- داوری پایان نامه
صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگ11- صورتجلسه دفاع از پایان نامه ارشد
صورت جلسه تایید اصلاحات پایان نامهکاربرگ12- صورتجلسه تایید اصلاحات پایان نامه
تعهد نامهکاربرگ13- تعهدنامه
مشخصات پایان نامهکاربرگ14- مشخصات پایان نامه
چکیده پایان نامهکاربرگ15- چکیده پایان نامه
الگوی نسخه الکتریکی پایان نامه هاکاربرگ16- الگوی نسخه الکتریکی پایان نامه های دانشجویان ارشد
تحویل پایان نامهکاربرگ17- کاربرگ تحویل پایان نامه
درخواست تعیین روش تحصیلی کارشناسی ارشدکاربرگ18- درخواست تعیین روش تحصیلی ارشد
تعهد نامه دانشجویان آموزش محورکاربرگ19- کاربرگ تعهد نامه دانشجویان آموزش محور
تعهدنامه دانشجویان آموزش محورکاربرگ20- تعهدنامه دانشجویان آموزش محور
ثبت مشخصات فارغ التحصیلان ارشدکاربرگ21- ثبت مشخصات فارغ التحصیلان ارشد آموزش محور
آیین نامه دانشجویان آموزش محورکاربرگ22- آیین نامه