رشته های موسسه آموزش عالی تابناک


کارشناسی پیوسته ( ویژه داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی)

 • مهندسی مکانیک

 • مهندسی عمران

 • مهندسی معماری

 • حقوق

 • مدیریت بازرگانی

 • روانشناسی

 • مهندسی صنایع

 

کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی)

 • ایمنی صنعتی و محیط کار

 • مهندسی برق قدرت

 • مهندسی اجرائی عمران

 • مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 • مهندسی الکترونیک

 • مهندسی ساخت و تولید ماشین ابزار

 • علمی کاربردی معماری

 • مدیریت بازرگانی

 

کاردانی ناپیوسته (ویژه داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی)

 • کاردانی فنی صنایع ( ایمنی صنعت)

 • کاردانی فنی عمران

 

کاردانی پیوسته (ویژه داوطلبان دارای مدرک فنی و حرفه ای و کاردانش)

 • الکترونیک برق صنعتی

 • نرم افزار کامپیوتر

 • نقشه کشی معماری معماری

 • ساختمان کارهای عمومی ساختمان

 • حسابداری بازرگانی

 

کارشناسی ارشد

 • مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست( HSE)

 • مهندسی سیستم های برق قدرت

 • مهندسی عمران – سازه

 • مهندسی معماری

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی

 • حقوق خصوصی

 • حقوق جزا و جرم شناسی