سرفصل دروس

 

سـرفـصـل دروس

ردیف

مقطع و رشته

دانلود

۱

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست( HSE)

دانلود (PDF)

۲

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های برق قدرت

دانلود (PDF)

۳

کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه

دانلود (PDF)

۴

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

دانلود (PDF)

۵

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانلود (PDF)

۶

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دانلود (PDF)

۷

کارشناسی ارشد  حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود (PDF)