سرفصل دروس

 

سـرفـصـل دروس

ردیف

مقطع و رشته

دانلود

۱

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست( HSE)

دانلود (PDF)

2

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های برق قدرت

دانلود (PDF)

3

کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه

دانلود (PDF)

4

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

دانلود (PDF)

5

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانلود (PDF)

6

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دانلود (PDF)

7

کارشناسی ارشد  حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود (PDF)