۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد

 

خورشید، بزرگ ترین مؤذن صبح است و شهید، والاترین مکبر آزادگی؛ و کدام تکبیر، رساتر و فراگیرتر از شهادتینی که در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی، بر زبان شهید جاری می شود؟!

آری! رهایی، محصول دل سپردگی مردان جهاد، به عالمی فراتر از خاک است؛ محصولی که توازن عقل های زمین را درهم می شکند. پس سلام بر شهدا که ایستاده می میرند.

عشق را بـا خـون خـود كردي تـو معنـا اي شهيـد!

خـويـش را بـردي بـه اوج عـرش اعـلا ، اي شهيد!

زنـدگي  تسليم   تـو  شد ، مــرگ خــالي از عــدم

زنـده تــر از تـو نمي بينـم بـه دنيــــا اي شهيـــــد!

در كـلاس عشـق تــو ، استــادهــا  بنشستــه اند

كـــز تـو آمـوزنــد  ســــرمشق  الفبـــا،  اي شهيد!

نــور  مي پــاشي  بسان   مــاه   بــــر   قصر  امـل

عشـق مي نوشد ز تـو عــاشقترين ها اي شهيد!

مـأمـنِ   جــانْ پَـرورت  ،  ســـــرمنــزلِ   مقصـــودها

حـــاصلي از  بــاورت  ، روحِ   تـجلّا اي شهيـــــــــد!

عـــالمي حيـــران بـه شور و عشقبــــازي هاي تـو

گلشنـــي حسرت بـــه ديـدارِ تـو رعنـا، اي شهيد!

جــز خــدا واقف نـشد بـــر  اوجِ  عـرفـانِ تــــو  كس

چــونكه گشتـــه عـاشقت آخـر خـدا را اي شهيـد!

تيــغِ    هيبت  مـــي زنـي انـديــــشه ي فـرعُوْن را

بـا   يدِ   بيضائي ات ، مانندِ  موسي(ع) اي شهيد!

تـو عظيـم و اعظمـي ، عـاري  ز نـقصان و عـــــدم

تــو شريف و اشرفي  چون شاخِ طوبي اي شهيد!

موج موج از تــو سرازيــر است بــر رگهــاي عـشق

شورِ سرمستي كـه در خــونست پيـدا اي شهيد!

بــي تـــــو  مـــي ميـــــرد  جـهانِ   عزّت و امّيــدها

بـي تـو   مي خشكد   گـلِ  رازِ  تـمنّـا   اي  شهيد!

تـو مــراد و عــــارفــــي در  گـــلسِــتانِ    معـــرفت

جـلوه ي  روحِ    تو را خواهم تماشا اي شهيــــــد!

بـر تـهيـدستـــان ، نـگاهــــــي از  حضور    پـاك بـاد

چـشم   يـاري دارد  از  عشقِ   تو  دادا اي شهيد!

شعر : دادا بیلوردی

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …